SZEPSI

Hivatalos weboldal

[top-4]
Slovenský jazykMaygyarul
Városi televízió
Miként intézzük
Betöltendő állások
Városi rendőrség
Művelődési Központ

Mestské zastupiteľstvo rokovalo na 28. zasadnutí

15.07.2021 8:33
V pondelok 12. júla 2021 sa netradične v popoludňajších hodinách uskutočnilo v poradí už 28. zasadnutie mestského zastupiteľstva. Vo viac než trojhodinovom programe poslanci prerokovali a uzavreli 17 bodov a v dvoch bodoch prerušili rokovanie.
V úvodných bodoch sa primátor podrobne venoval odpovediam na interpelácie poslancov a kontrole plnenia uznesení. O aktivite poslancov a zodpovednom prístupe vedenia mesta a úradu k ich plneniu vypovedá aj ich bilancia: z celkového počtu 425 prijatých uznesení je v realizácii je 53 uznesení.
Náčelník mestskej polície vo svojej správe analyzoval stav v jednotlivých oblastiach priestupkov, privítal možnosť posilnenia hliadok cez projekt úradu práce a pripomenul potrebu skvalitnenia kamerového systému. Konkrétne hovoril aj o prichytení páchateľov v mestskom cintoríne, narúšaní verejného poriadku hlukom a vandalizmom ako aj pretrvávajúcich problémoch pri dopravných priestupkoch.
Nezisková organizácie Večné Deti, ktorá sa stará o klientov s vážnym mentálnym a telesným postihnutím bilancovala svoju činnosť vo výročnej správe. Jej riaditeľka Diana Hronecová v nasledujúcej rozprave naznačila víziu rozvoja a primátor ju vyzval, aby ju detailnejšie rozpracovala, podložila analýzou potrieb a prisľúbil za mesto pomoc v jej napĺňaní. Obdobne zhodnotil činnosť N.O. Voda a život aj poslanec a predseda správnej rady tejto organizácie Vojtech Bodnár.
Poslanci schválili správu o výsledkoch inventarizácie, čerpanie rozpočtu za 1. štvrťrok 2021 a tiež 4. zmenu rozpočtu. Táto zmena zahŕňa viaceré projektové, investičné aj neinvestičné aktivity, navyšuje príjmy predajom a prenájmom majetku a podrobne vyčísľuje výdavky a presuny prostriedkov. Kapitálové výdavky z rezervného fondu budú použité na oplotenie detských ihrísk za, nákup klimatizačného zariadenia, výstavbu parkoviska pri ZŠ ČSA a projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu bývalého penziónu Bodva.
Poslanci odobrili aj spolufinancovanie projektov miestnej občianskej poriadkovej služby a zámer projektu rekonštrukcie oplotení dvoch materských škôl. Z úst prednostky Kláry Vranaiovej si vypočuli aktuálnu informáciu o stave materských škôl, ich kapacitách ale aj problémoch pred zavedením povinnej predškolskej výchovy, ktorú schválil parlament.
Rozpravu o Moldavskom festivale kultúry a športu po viacerých návrhoch poslanci ukončili a prerušili rokovanie v tomto bode. Do najbližšieho zastupiteľstva si hodlajú detailnejšie vyjasniť kompetencie jednotlivých organizátorov ako aj načrtnúť „krízový variant“ konania festivalu, ak by sa zmenil covid automat. Festival by sa mal realizovať v posledný augustový víkend 27. až 29. augusta 2021.
Zastupiteľstvo bude počas prázdnin zasadať ešte raz a potom sa už poslanci stretnú na pracovnom rokovaní až v septembri.

MEGHÍVÓ