MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

[top-4]
Slovenský jazykMaygyarul
Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

Interreg V-A Slovenská republika - Maďarsko
Trhovisko Encs - Encsi piactér

MODROTLAČ - džínsovina monarchie
Cserehát AP

Akčný plán sa realizuje prostredníctvom programu spolupráce INTERREG V-A SKHU z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR).
Akčný plán bol vypracovaný pre mikroregión "Krásny Cserehát", pre ktorý je charakteristická vysoká miera nezamestnanosti. Hlavnými príčinami nezamestnanosti sú najmä nedostatočná infraštruktúra, nízka úroveň vzdelania a vysoký počet obyvateľov v post produktívnom veku.
Hlavným cieľom TAPE je znížiť mieru nezamestnanosti, nájsť riešenia na najzávažnejšie problémy v regióne a prostredníctvom využitia jeho endogénneho potenciálu obnoviť potenciál mikroregiónu "Krásny Cserehát". Hlavný potenciál regiónu vidí TAPE v miestnej produkcii, ktorá má podporiť rozvoj regiónu. Hlavný cieľ projektu bude dosiahnutý vďaka špecifickým cieľom TAPE, ktorými sú: zlepšenie kvality ľudského kapitálu, zlepšenie výrobnej infraštruktúry, zlepšenie podmienok predaja miestnych výrobkov a rozvoj regionálnej značky.
Obsah tohto článku nemusí nevyhnutne predstavovať oficiálne postavenie Európskej únie.
 
http://www.skhu.eu/aktuality/cezhranicny-akcny-plan-zamestnanosti-mikroregionu-cserehat


MeLoNee – Meet the Local Needs

Predchádzajúce analýzy odhalili, že cezhraničný mikroregión taktiež trpí nedostatkom kvantity a kvality mestských funkcií na oboch stranách hranice. V nadväznosti na to je cezhraničný prístup najvhodnejším spôsobom ako riešiť tento problém. Tento projekt sa zameriava na naplnenie potreby vysoko kvalitných mestských funkcií prostredníctvom dvoch iniciatív. Po prvé, zriadením viacúčelových centier (Svätý Štefanský dom – tréningové centrum, Vendéghy zámok – centrum koordinácie a trhové miesto), v rámci ktorých budú organizované vzdelávacie programy, tréningové aktivity a ďalšie podujatia, ktoré uľahčia re-integráciu na trhu práce práve tých znevýhodnených obyvateľov, ktorí majú nedostatok konkurenčných zručností a znalostí, sú dlhodobo nezamestnaní alebo čelia negatívnej diskriminácii kvôli ich etnickej príslušnosti či pohlaviu. Po druhé, prostredníctvom kreovania cezhraničnej siete miestnych trhov. Očakáva sa revitalizácia ekonomiky mikroregiónu prostredníctvom tvorby nových pracovných miest a taktiež zvýšenie kvality života obyvateľov žijúcich v mikroregióne. Týmto je zabezpečený súlad projektu s najdôležitejšími cieľmi TAPE.

www.skhu.eu

Cserehát AP

The action plan is implemented through the INTERREG V-A SKHU cooperation program from the European Regional Development Fund (ERDF).
The target area of the action plan, the Cserehát micro-region is characterized by a high rate of unemployment. The main reasons of this phenomenon are mainly the insufficient infrastructure, low level of education and high rate of ageing population.
The overall objective of the TAPE is to reduce the unemployment rate in the micro-region, to re-establish the "Beautiful Cserehát" micro-region, to exploit its endogenous potential and to find solutions to the most serious problems. The above mentioned potential is that of local production, which supports the development of the region and is the central theme of the TAPE. The main objective is going to be achieved thank to the specific objectives of the TAPE, which are the following: to improve the quality of human capital, to improve the production infrastructure, to improve the selling conditions of local products and to develop a regional brand.
The content of this article does not necessarily represent the official position of the European Union.

http://www.skhu.eu/news/employment-cross-border-action-plan-of-the-cserehat-micro-region


MeLoNee – Meet the Local Needs

Previous analysis have shown that the cross-border micro-region equally suffers from a lack of sufficient quantity and quality of urban functions on both sides of the border. Subsequently, a cross-border approach is the most suitable way to tackle this problem. This project aims to fulfil the need for high quality urban functions through two initiatives. Firstly, by establishing a multipurpose centre (the Saint Stephan’s House will be a training center and the Vendéghy-castle will be a coordinating centre and marketplace) where educational programmes, trainings and other events will be held that will facilitate the reintegration to the labour market of those disadvantaged people who might lack competitive skills and knowledge, are long-term unemployed or face negative discrimination due to their ethnicity or gender. Secondly, through creating a cross-border network of local markets, the economy of the microregion is expected to revitalise generating further new jobs as well as raising the general quality of life of people living in the region. Thus the project is in harmony with the most important goals of the TAPE.

www.skhu.eu