MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

[top-4]
Slovenský jazykMaygyarul
Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

1. ustanovujúce zasadnutie

1. ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou, 30. november 2018 (piatok) o 14.00 hod. v Mestskom kultúrnom stredisku, Hlavná 58, Moldava nad Bodvou.

Program:

1. Otvorenie zasadnutia

2. Oznámenie o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce, odovzdanie osvedčenia o zvolení novozvolenému primátorovi mesta a poslancom novozvoleného mestského zastupiteľstva

3. Zloženie sľubu primátora mesta, prevzatie insígnií a zloženie sľubu poslancov novozvoleného mestského zastupiteľstva

4. Prevzatie vedenia ustanovujúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva novozvoleným primátorom

5. Vystúpenie novozvoleného primátora mesta

6. Voľba mandátnej komisie

7. Prestávka (60 min.)

8. Voľba návrhovej komisie, voľba volebnej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

9. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia Mestského zastupiteľstva

10. Určenie zástupcu primátora mesta

11. Zriadenie mestskej rady a voľba jej členov

12. Zriadenie komisií mestského zastupiteľstva, voľba ich predsedov a členov

13. Určenie sobášiacich

14. Čerpanie rozpočtu mesta k 30.6.2018 a k 30.9.2018
     dôvodová správa

15. Návrh dodatku č. 2 k VZN č. 105 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení na území mesta
     dôvodová správa
     návrh dodatku

16. Návrh na 6. zmenu rozpočtu mesta na rok 2018
     dôvodová správa
     tabuľková časť
     návrh na 1. zmenu rozpočtu MsKS

17. Diskusia a rôzne

18. Záver