MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

[top-4]
Slovenský jazykMaygyarul
Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

11. zasadnutie MsZ

11. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou, 29. október 2019 (utorok) o 15.00 hod., Inkubátorový dom, Školská 10, Moldava nad Bodvou.

Program:

1. Otvorenie, procedurálne záležitosti a schválenie programu
   - určenie overovateľov zápisnice
   - určenie zapisovateľa zápisnice
   - voľba návrhovej komisie

2. Schválenie Systému bývania s prvkami prestupného bývania
   - dôvodová správa
   - systém bývania

3. Schválenie predloženia Žiadosti na poskytnutie podpory formou dotácie z Envirofondu pre činnosť „Triedený zber komunálneho odpadu“
   - dôvodová správa

4. Návrh na 16. zmenu rozpočtu mesta Moldava nad Bodvou za rok 2019 rozpočtovým opatrením č. 16
   - dôvodová správa
   - prehľad zmien - príjmová časť
   - prehľad zmien - výdavková časť

5. Rôzne

6. ZáverPozvánka