MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

[top-4]
Slovenský jazykMaygyarul
Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

12. zasadnutie MsZ

12. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou, 21. november 2019 (štvrtok) o 9.00 hod., Kultúrny dom Budulov.

Program:

1. Otvorenie, procedurálne záležitosti a schválenie programu
   - určenie overovateľov zápisnice
   - určenie zapisovateľa zápisnice
   - voľba návrhovej komisie

2. Podnety občanov

3. Odpovede na interpelácie a interpelácie poslancov
   interpelácie MZ 10
   interpelácie MZ 11

4. Kontrola plnenia uznesení
   dôvodová správa

5. Správa primátora mesta a mestského úradu
   správa

6. Správa hlavného kontrolóra mesta o kontrolnej činnosti č. 5/2019
   správa

7. Správa o plnení úloh Mestskej polície Moldava nad Bodvou, stav na úseku verejného poriadku, priestupkov a kriminality
   správa o plnení úloh

8. Návrh na odvolanie náčelníka Mestskej polície v Moldave nad Bodvou
   dôvodová správa

9. Návrh na rozdelenie spoločnosti BodvaTel s.r.o. na dva právne subjekty podľa ust. § 69 a násl. Obchodného zákonníka
   dôvodová správa
   projekt rozdelenia
   zakl. listina Penzión Bodva s.r.o.
   zakl. listina Správa bytov Bodva s.r.o.
   prílohy

10. Schválenie členov Redakčnej rady novín MoldaVArietas Moldavské premeny - Változatos Szepsi
   dôvodová správa

11. Návrh na udelenie ocenení významným osobnostiam mesta Moldava nad Bodvou
   dôvodová správa

12. Návrh na prijatie Dodatku č. 1 k Zmluve o úvere č. 118/CC/19
   dôvodová správa
   dodatok k zmluve

13. Návrh zámeru výstavby multifunkčnej športovej haly
   dôvodová správa

14. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia O podmienkach určovania a vyberania miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady
   dôvodová správa
   VZN

15. Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Moldava nad Bodvou O sociálnych službách v Moldave nad Bodvou č. 108
   dôvodová správa
   VZN

16. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o zrušení VZN O zmluvných prevodoch vlastníctva majetku mesta č. 71 v znení Dodatku č. 3
   dôvodová správa
   návrh na zrušenie VZN

17. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o zákaze predaja, podávania a používania alkoholických nápojov na verejných priestranstvách mesta Moldava nad Bodvou
   dôvodová správa
   VZN

18. Čerpanie rozpočtu k 30. 09. 2019 mesta Moldava nad Bodvou
   dôvodová správa
   príjmová časť
   výdavková časť

19. Návrh na schválenie zámeru odkúpenia nehnuteľného majetku do vlastníctva mesta Moldava nad Bodvou od spoločnosti TRADE TK s.r.o.
   dôvodová správa
   systém bývania
   žiadosť
   požiadavky
   stanovisko
   očakávaný nárast predškolákov

20. Návrh na schválenie predlženia Nájomnej zmluvy pre Občianske združenie Materské centrum BuBu Čečejovce
   dôvodová správa
   nájomná zmluva
   žiadosť

21. Návrh na zverenie majetku mesta do správy pre
   a) Základnú školu, Severná 21, Moldava nad Bodvou - dôvodová správa
   b) Základnú školu, ul. Československej armády 15, Moldava nad Bodvou - dôvodová správa
   c) Základnú umeleckú školu, Hlavná 67, Moldava nad Bodvou - dôvodová správa
   d) Zariadenie pre seniorov – Domov Svätej Alžbety, Hlavná 87, Moldava nad Bodvou - dôvodová správa

22. Dodatok č. 2 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom mesta
   dôvodová správa
   dodatok
   VZN

23. Rôzne

24. ZáverPozvánka