MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

[top-4]
Slovenský jazykMaygyarul
Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

16. zasadnutie MsZ

16. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou, 30. január 2020 (štvrtok) o 9.00 hod., Mestské kultúrne stredisko, Hlavná 58, Moldava nad Bodvou.

Program:

1. Otvorenie, procedurálne záležitosti a schválenie programu
   - určenie overovateľov zápisnice
   - určenie zapisovateľa zápisnice
   - voľba návrhovej komisie

2. Odpovede na interpelácie a interpelácie poslancov
   interpelácie

3. Kontrola plnenia uznesení
   dôvodová správa

4. Správa primátora mesta a mestského úradu
   správa

5. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 1/2020
   správa

6. Správa o plnení úloh Mestskej polície Moldava nad Bodvou, stav na úseku verejného poriadku, priestupkov a kriminality
   správa

7. Návrh na vymenovanie riaditeľa príspevkovej organizácie Mestský športový klub Moldava nad Bodvou

8. Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN mesta Moldava nad Bodvou č. 89 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta
   dôvodová správa

9. Návrh na použitie prostriedkov z rezervného fondu mesta Moldva nad Bodvou na rok 2020 a 1. zmena rozpočtu mesta Moldava nad Bodvou na rok 2020 rozpočtovým opatrením č. 1
   dôvodová správa

10. Návrh na schválenie vyhlásenia podmienok verejného obstarávania na zabezpečovanie zneškodňovania komunálneho odpadu v meste Moldava nad Bodvou
   dôvodová správa

11. Zámer zapojenia sa do výzvy Podpora koordinačných a implementačných kapacít regionálneho rozvoja v úrovni miestnej územnej samosprávy
   dôvodová správa

12. Súhrnná správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Moldava nad Bodvou za školský rok 2018/2019
   dôvodová správa
   súhrnná správa

13. Návrh na schválenie predlženia nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Miestny odbor Matice slovenskej Moldava nad Bodvou
   dôvodová správa
   žiadosť

14. Návrh na schválenie odkúpenia časti nehnuteľnosti od Ota a Štefana Rutkaiovcov v k. ú. Budulov
   dôvodová správa
   geometrický plán
   znalecký posudok

15. Schválenie odpredaja časti pozemku vo vlastníctve mesta Moldava nad Bodvou spoločnosti AGRO – PERFECT, s. r. o.
   dôvodová správa
   geometrický plán
   znalecký posudok
   žiadosť

16. Návrh na schválenie odpredaja časti pozemkov vo vlastníctve mesta Moldava nad Bodvou kupujúcemu: Tibor Tvergyák
   dôvodová správa
   znalecký posudok
   žiadosť Tvergyák
   žiadosť Halász
   mapka
   predkupné právo

17. Návrh na zverenie majetku mesta do správy:
       a) Mestskému kultúrnemu stredisku, Hlavná 58, Moldava nad Bodvou - dôvodová správa
       b) Základnej škole, Československej armády 15, Moldava nad Bodvou - dôvodová správa

18. Schválenie budúcej kúpnej zmluvy medzi mestom Moldava nad Bodvou a Slovenským vodohospodárskym podnikom, š. p. – verejnoprospešná protipovodňová stavba – Moldava nad Bodvou – ochrana intravilánu mesta
   dôvodová správa
   geometrický plán
   znalecký posudok
   ortomapa
   žiadosť

19. Rôzne

20. Podnety občanov

21. Záver


Pozvánka