MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

[top-4]
Slovenský jazykMaygyarul
Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

17. zasadnutie MsZ

17. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou, 18. február 2020 (utorok) o 15.00 hod., Sobášna sieň na prízemí, Školská 2, Moldava nad Bodvou.

Program:

1. Otvorenie, procedurálne záležitosti a schválenie programu
   - určenie overovateľov zápisnice
   - určenie zapisovateľa zápisnice
   - voľba návrhovej komisie

2. Návrh na prijatie úveru mestom Moldava nad Bodvou vo výške stanovenej znaleckým posudkom, t. j. 289.000,- € a stanovisko hlavného kontrolóra mesta
     dôvodová správa
     stanovisko kontrolóra

3. Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na odpredaj nehnuteľnosti v areáli bývalej Drevovýroby na ulici Rožňavskej v meste Moldava nad Bodvou
     dôvodová správa
     znalecký posudok
     uznesenie

4. Návrh na odvolanie a delegovanie zástupcov mesta do orgánov školskej samosprávy
     dôvodová správa

5. Zámena pozemkov vo vlastníctve mesta Moldava nad Bodvou za pozemky vo vlastníctve Maroš Čierny a Erika Čierna (budova klziska K5)
     dôvodová správa
     znalecký posudok
     oznámenie

6. Návrh na schválenie zámeru vypracovania Koncepcie riešenia statickej dopravy v meste Moldava nad Bodvou
     dôvodová správa

7. Návrh na zverenie majetku mesta do správy Mestskému športovému klubu Moldava na Bodvou
     dôvodová správa

8. Informácia o doručenom Rozhodnutí Ministerstva vnútra SR o schválení žiadosti o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
     rozhodnutie

9. Rôzne

10. Podnety občanov

11. ZáverPozvánka