MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

[top-4]
Slovenský jazykMaygyarul
Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

22. zasadnutie MsZ

22. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou, 20. október 2020 (kedd) o 09.00 hod., Kultúrny dom, Budulov, Moldava nad Bodvou.

Program:

1. Otvorenie, procedurálne záležitosti a schválenie programu
     - určenie overovateľov zápisnice
     - určenie zapisovateľa zápisnice
     - voľba návrhovej komisie

2. Odpovede na interpelácie a interpelácie poslancov
     interpelácie

3. Kontrola plnenia uznesení
     dôvodová správa

4. Správa primátora mesta a mestského úradu
     správa

5. Správa o výsledku kontroly č. HK/3/2020, Správa o kontrolnej činnosti HK 5/2020
     správa 3
     správa 5

6. Návrh na vymenovanie náčelníka Mestskej polície v Moldave nad Bodvou

7. Správa o plnení úloh Mestskej polície Moldava nad Bodvou, stav na úseku verejného poriadku, priestupkov a kriminality

8. Návrh VZN Mesta Moldava nad Bodvou o prideľovaní bytov do nájmu vo vlastníctve mesta Moldava nad Bodvou
     dôvodová správa
     návrh

9. Návrh VZN Mesta Moldava nad Bodvou – Trhový poriadok trhoviska ENCS – Encsi piactér v meste Moldava nad Bodvou
     dôvodová správa
     stanovisko
     návrh

10. Návrh Dodatku č. 2 k VZN mesta Moldava nad Bodvou č. 89 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta
     dôvodová správa
     návrh

11. Návrh Dodatku č. 1 k VZN mesta Moldava nad Bodvou č. 110 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta právnickým osobám, ktorých zakladateľom je mesto Moldava nad Bodvou
     dôvodová správa
     návrh

12. Protokol NKÚ o výsledku  kontroly oprávnení na zníženie administratívnej záťaže občanov pri výkone úradnej agendy samosprávy KA 003/2020/1140
     dôvodová správa
     protokol

13. Návrh Dodatku k Zmluve o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta pre Horolezecký klub
     dôvodová správa

14. Výzva z Grantov EHP a Nórska na prekladanie žiadosti o projekt v rámci programu "MIESTNY ROZVOJ, ZNIŽOVANIE CHUDOBY A INKLÚZIA RÓMOV"
     dôvodová správa
     vyhlásenie

15. Návrh na schválenie zámeru predloženia Žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku s názvom projektu: "Zážitkový turizmus malého rozsahu"
     dôvodová správa

16. Návrh na schválenie vecného bremena na pozemky vo vlastníctve mesta Moldava nad Bodvou pre stavbu: Cirkevné školské centrum s vyučovacím jazykom maďarským – I. etapa SO 02 – plynová prípojka – v prospech Nadácia pre budúcnosť - A Jövőért Alapitvány
     dôvodová správa
     žiadosť
     zmluva
     geometrický plán
     znalecký posudok

17. Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na odpredaj časti nehnuteľnosti v k. ú. Budulov
     dôvodová správa
     geometrický plán
     znalecký posudok

18. Návrh na odpustenie nájmu žiadateľov
     dôvodová správa

19. Návrh na schválenie predĺženia nájomnej zmluvy pre Klub abstinujúcich BODVA Moldava nad Bodvou
     dôvodová správa
     žiadosť
     zmluva
     dodatok 1
     dodatok 2
     dodatok 3

20. Správa o stave vozového parku mesta Moldava nad Bodvou
     dôvodová správa

21. Personálne otázky komisie finančnej, správy majetku a obchodu

22. Zámer schválenia Zmien a doplnkov č. 8 k Územnému plánu mesta Moldava nad Bodvou
     dôvodová správa
     žiadosti 1
     žiadosti 2
     usmernenie
     zadávací list

23. Návrh na zmenu rozpočtu Mestského športového klubu Moldava nad Bodvou na rok 2020
     dôvodová správa
     činnosť
     návrh na dofinancovanie

24. Návrh riešenia Sťažnosti na rušenie nočného kľudu občanmi z Debraďskej ulice
     dôvodová správa

25. Návrh na 11. zmenu rozpočtu mesta Moldava nad Bodvou na rok 2020 rozpočtovým opatrením č. 11
     dôvodová správa
     príjmová časť
     výdavková časť
     správa HK
     rozpočtové opatrenie primátora č. 3

26. Návrh na schválenie zámeru predloženia Žiadosti o poskytnutie dotácie na podporu budovania verejne prístupných elektrických nabíjacích staníc pre projekt s názvom: "Verejne prístupná elektrická nabíjacia stanica v Moldave nad Bodvou"
     dôvodová správa

27. Návrh na zmenu prílohy č. I k VZN č. 118 o určení výšky finančného príspevku na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení na území mesta Dodatkom č. 2
     dôvodová správa
     návrh

28. Návrh na 12. zmenu rozpočtu mesta Moldava nad Bodvou na rok 2020 rozpočtovým opatrením č. 12
     dôvodová správa
     príjmová časť
     výdavková časť
     správa HK

29. Návrh na schválenie zámeru prevodu majetku vo vlastníctve spoločnosti Kiss stavebné práce, s.r.o., Hlavná 332/25, 045 01 Moldava nad Bodvou do majetku Mesta Moldava nad Bodvou
     dôvodová správa
     rozpočet

30. Návrh na predaj nehnuteľností:
  30/1. Odpredaj pozemku mesta Moldava nad Bodvou do vlastníctva p. Attilovi a Ing. Denise Sanislovcom
     žiadosť

  30/2. Odpredaj časti pozemku vo vlastníctve mesta Moldava nad Bodvou Ing. Františkovi Scirankovi
     žiadosť

  30/3. Odpredaj časti pozemku vo vlastníctve mesta Moldava nad Bodvou Miloš Roško
     žiadosť
     situácia

31. Návrh na prijatie dlhodobého investičného úveru
     stanovisko HK

32. Návrh na schválenie podania návrhu na vyhlásenie konkurzu obchodnej spoločnosti Penzión Bodva, s. r. o., Školská 5, 045 01 Moldava nad Bodvou

33. Rôzne

34. Podnety občanov

35. Záver