MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

[top-4]
Slovenský jazykMaygyarul
Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

25. zasadnutie MsZ

25. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou, 11. marec 2021 (štvrtok) o 9.00 hod., Mestské kultúrne stredisko, Hlavná 58, Moldava nad Bodvou.

Program:

1. Otvorenie, procedurálne záležitosti a schválenie programu
   - určenie overovateľov zápisnice
   - určenie zapisovateľa zápisnice
   - voľba návrhovej komisie

2. Predloženie žiadosti o podporu formou dotácie na zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania
    dôvodová správa

3. Predloženie žiadosti o poskytnutie príspevku v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ číslo: 2020/001
    dôvodová správa

4. Zámer založenia obchodnej spoločnosti „Sociálny podnik mesta Moldava nad Bodvou, s.r.o.“
    dôvodová správa

5. Návrh na 1. zmenu rozpočtu mesta Moldava nad Bodvou na rok 2021 rozpočtovým opatrením č. 1/2021
    dôvodová správa
    príjmová časť
    výdavková časť

6. Zrušenie Uznesenia MsZ č. 227/2020 zo dňa 18. 02. 2020 - Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na odpredaj nehnuteľnosti v areáli bývalej Drevovýroby na ulici Rožňavskej v meste Moldava nad Bodvou
    dôvodová správa
    uznesenie

7. Návrh na odpustenie nájmu žiadateľom
    dôvodová správa
    žiadosť
    tabuľka

8. Stanovisko k žiadosti o realizáciu nadzemnej optickej siete pre Slovak Telekom a.s. Bratislava
    dôvodová správa

9. Vyjadrenie k stavbe INS FTTH KE Moldava nad Bodvou pre potreby územného konania pre Telekomunik, s.r.o., Košice
    dôvodová správa

10. Rôzne

11. Záver


Pozvánka