MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

[top-4]
Slovenský jazykMaygyarul
Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

26. zasadnutie MsZ

26. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou, 29. apríl 2021 (štvrtok) o 9.00 hod., Mestské kultúrne stredisko, Hlavná 58, Moldava nad Bodvou.

Program:

1. Otvorenie, procedurálne záležitosti a schválenie programu
   - určenie overovateľov zápisnice
   - určenie zapisovateľa zápisnice
   - voľba návrhovej komisie

Zloženie sľubu poslanca Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou
   - oznámenie
   - vzdanie sa
   - výsledky volieb

2. Čiastková správa č. 1 z kontroly ZUŠ č. HK/2/2021, Správa o výsledku kontroly č. HK/5/2020, Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra č. 1/2021
   - správa o kontr. činnosti 1/2021
   - správa HK 2
   - správa HK 5

3. Návrh na schválenie Záverečného účtu mesta Moldava nad Bodvou za rok 2020 a Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k záverečnému účtu
   - dôvodová správa
   - zaverečný účet
   - hodnotenie pp
   - príjmová časť
   - výdavková časť

4. Návrh Dodatku č. 3 VZN mesta Moldava nad Bodvou č: 89 O podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta
   - dôvodová správa
   - návrh dodatku
   - VZN

5. Schválenie Zmien a doplnkov č. 7 k Územnému plánu sídelného útvaru Moldava nad Bodvou
   - dôvodová správa
   - zmeny a doplnky č. 7
   - komplexný urban. návrh
   - návrh dopravy
   - širšie vzťahy
   - návrh VPS
   - vyhodnotenie záberov PP
   - žiadosť
   - udelenie súhlasu
   - správa o postupe obstarávania
   - vyhodnotenie
   - návrh dodatku

6. Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na odpredaj časti nehnuteľnosti v areáli bývalej Drevovýroby na ulici Rožňavskej v meste Moldava nad Bodvou
   - dôvodová správa
   - znelecký posudok
   - geometrický plán
   - mapa

7. Návrh na odpustenie nájmu žiadateľov
   - dôvodová správa

8. Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN mesta Moldava nad Bodvou č. 89 O podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta
   - dôvodová správa

9. Návrh na schválenie priameho odpredaja časti pozemku vo vlastníctve mesta Moldava nad Bodvou p. Izabele Lackovej
   - dôvodová správa
   - znalecký posudok
   - geometrický plán
   - žiadosť + mapa
   - zápisnica (10)
   - zápisnica (12)

10. Návrh na schválenie priameho odpredaja pozemku vo vlastníctve mesta Moldava nad Bodvou p. Luciánovi Tóthovi
   - dôvodová správa
   - znalecký posudok
   - žiadosť
   - potvrdenie

11. Návrh na schválenie predlženia nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Miestny odbor Matice slovenskej v Moldave nad Bodvou
   - dôvodová správa
   - zámer
   - žiadosť

12. Žiadosť o nenávratný finančný príspevok: „Vodozádržné opatrenia – ZŠ Severná ulica“
   - dôvodová správa

13. Rekonštrukcia objektu - Nájomné byty, Hviezdoslavova 21, Moldava nad Bodvou - práce naviac
   - dôvodová správa
   - žiadosť
   - vyjadrenie
   - rekapitulácia

14. Schválenie žiadosti spoločnosti AGRO – MOLD, a.s. o povolenie k uzavretiu poľných ciest v k. ú. Moldava nad Bodvou
   - dôvodová správa
   - odpoveď
   - uzavretie poľných ciest
   - zápisnica (14)

15. Návrh na schválenie spolufinancovania projektu č. 010578/2020/OGEN s názvom „The Space Connects Us – Multifunctional centre in Moldava nad Bodvou to bring together children and young people from minority with the majority“
   - dôvodová správa

16. Návrh na schválenie žiadosti o spolufinancovanie povrchovej úpravy (asfaltovanie) prístupovej časti pozemku vo vlastníctve mesta parcely č.KN-C 1097/3 v k. ú. Moldava nad Bodvou
   - dôvodová správa
   - žiadosť
   - odpoveď
   - foto
   - mapa
   - zápisnica (10)

17. Návrh na schválenie zámeru predloženia žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku pre projekt s názvom: „Propagácia kultúrneho a prírodného bohatstva v Moldave nad Bodvou a okolí“
   - dôvodová správa

18. Návrh na schválenie zámeru rekonštrukcie synagógy na multikultúrne priestory
   - dôvodová správa

19. Návrh na schválenie zámeru rekonštrukcie Penziónu Bodva Moldava nad Bodvou na Centrum sociálnej pomoci v Moldave nad Bodvou
   - dôvodová správa

20. Návrh na 2. zmenu rozpočtu za rok 2021 rozpočtovým opatrením č. 2/2021
   - dôvodová správa
   - príjmová časť
   - výdavková časť
   - správa HK

21. Návrh na schválenie zámeru predloženia žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre projekt s názvom: „Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v meste Moldava nad Bodvou“
   - dôvodová správa

22. Návrh na chválenie zámeru odpredaja časti pozemku vo vlastníctve mesta Moldava nad Bodvou v k. ú. Budulov pre Františka Lőrinca formou priameho predaja
   - dôvodová správa
   - žiadosť
   - stanovisko

23. Informácia o stave riešenia žiadosti došlých mestu Moldava nad Bodvou o odkúpenie pozemkov vo vlastníctve mesta
   - dôvodová správa

24. Návrh na chválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na odpredaj pozemkov za účelom výstavby Polyfunkčných BD v Meste Moldava nad Bodvou
   - dôvodová správa
   - znalecký posudok
   - výkresy

25. Rôzne

26. Podnety občanov

27. Záver


Pozvánka
Uznesenia