MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

[top-4]
Slovenský jazykMaygyarul
Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

27. zasadnutie MsZ

27. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou, 10. jún 2021 (štvrtok) o 9.00 hod., Mestské kultúrne stredisko, Hlavná 58, Moldava nad Bodvou.

Program:

1. Otvorenie, procedurálne záležitosti a schválenie programu
   - určenie overovateľov zápisnice
   - určenie zapisovateľa zápisnice
   - voľba návrhovej komisie

2. Odpovede na interpelácie a interpelácie poslancov

3. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 2/2021, Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2021

4. Schválenie Zmien a doplnkov č. 7 k Územnému plánu sídelného útvaru Moldava nad Bodvou

5. Návrh na odvolanie a delegovanie zástupcov mesta do orgánov školskej samosprávy

6. Návrh na schválenie spolufinancovania projektu s názvom „Regenerácia vnútroblokového priestoru ulíc Bartalosova, Krátka v Moldave nad Bodvou“

7. Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na odpredaj nehnuteľnosti v areáli bývalej Drevovýroby na ulici Rožňavskej v meste Moldava nad Bodvou

8. Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na odpredaj pozemkov za účelom výstavby polyfunkčných BD v meste Moldava nad Bodvou

9. Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na odpredaj nehnuteľnosti - bytu č. 3 v obci Štós

10. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Moldava nad Bodvou
   zásady

11. Návrh na schválenie zámeru predloženia žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre projekt s názvom: „Zateplenie strechy stravovacieho komplexu Základnej školy na ul. ČSA č. 725/15 v Moldave nad Bodvou

12. Návrh na zverenie majetku mesta do správy Mestskému kultúrnemu stredisku v Moldave nad Bodvou

13. Prehľad plánovaných podujatí v meste Moldava nad Bodvou jún – december r. 2021

14. Personálne zmeny komisií

15. Zámer prestavby objektu bývalej Hasičskej zbrojnice na Matriku so sobášnou sieňou v Moldave nad Bodvou

16. Zámer prípravy novej cestnej komunikácie k lokalite Nová Terasa
   zákres
   výrez

17. Návrh na prerokovanie zámeru priameho prenájmu časti pozemku vo vlastníctve mesta Moldava nad Bodvou nájomcovi Slovenská sporiteľňa, a.s.
   zmluva
   tubus
   mapka

18. Zoznam žiadostí o odkúpenie pozemkov od SPF

19. Schválenie zámeru vybudovania prístupovej cesty k Cirkevnému školskému centru s vyučovacím jazykom maďarským

20. Schválenie  zámeru vybudovania Parkoviska pri Základnej škole ČSA v Moldave nad Bodvou

21. Návrh na 3. zmenu rozpočtu za rok 2021 rozpočtovým opatrením č. 3/2021

22. Návrh VZN mesta Moldava nad Bodvou o miestnom poplatku za rozvoj

23. Rôzne

23-1 Návrh na schválenie zmluvy o zriadení vecného bremena na pozemky vo vlastníctve mesta Moldava nad Bodvou v prospech oprávneného z vecného bremena: SPP – distribúcia, a.s. financovaného investorom K3 s.r.o. pre umiestnenie inžinierskych sieti – plynárenských zariadení oprávneného
   dôvodová správa
   geometrický plán
   znalecký posudok

23-2 Návrh na prerokovanie zámeru priameho odpredaja časti pozemkov vo vlastníctve mesta Moldava nad Bodvou do vlastníctva obchodnej spoločnosti K3 s.r.o.
   dôvodová správa
   geometrický plán
   znalecký posudok
   žiadosť

24. Podnety občanov

25. Záver


Pozvánka