MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

[top-4]
Slovenský jazykMaygyarul
Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

28. zasadnutie MsZ

28. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou, 12. júl 2021 (pondelok) o 14.00 hod., Mestské kultúrne stredisko, Hlavná 58, Moldava nad Bodvou.

Program:

1. Otvorenie, procedurálne záležitosti a schválenie programu
   - určenie overovateľov zápisnice
   - určenie zapisovateľa zápisnice
   - voľba návrhovej komisie

 2. Odpovede na interpelácie a interpelácie poslancov
   interpelácie

 3. Kontrola plnenia uznesení
   dôvodová správa

 4. Správa primátora mesta a mestského úradu

 5. Správa o výsledku kontroly č. HK/2/2021 – čiastkové výsledky č. 2
   správa

 6. Správa o plnení úloh Mestskej polície Moldava nad Bodvou, stav na úseku verejného poriadku, priestupkov a kriminality
   správa

 7. Výročná správa neziskovej organizácie Večné Deti, Školská 2, Moldava nad Bodvou o činnosti a hospodárení za rok 2020
   správa

 8. Výročná správa neziskovej organizácie Voda a život, Moldava nad Bodvou, časť Budulov 121 o činnosti a hospodárení za rok 2020
   správa

 9. Správa o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov mesta Moldava nad Bodvou k 31.12.2020
   dôvodová správa
   inventarizácia

10. Čerpanie rozpočtu mesta Moldava nad Bodvou k 30.03.2021
   dôvodová správa

11. Návrh na 4. zmenu rozpočtu za rok 2021 rozpočtovým opatrením č. 4/2021
   dôvodová správa
   príjmová časť
   výdavková časť
   správa HK

12. Návrh na schválenie spolufinancovania projektu s názvom: "Miestna občianska poriadková služba II. v Moldave nad Bodvou"
   dôvodová správa

13. Návrh na schválenie zámeru predloženia žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre projekt s názvom: "Rekonštrukcia oplotení MŠ Krátka a MŠ Severná v Moldave nad Bodvou"
   dôvodová správa

14. Moldavský festival kultúry a športu
   dôvodová správa

15. Informácia o stave v materských školách k 30.06.2021
   dôvodová správa
   zápis

16. Návrh na schválenie priameho prenájmu časti pozemku vo vlastníctve mesta Moldava nad Bodvou nájomcovi Slovenská sporiteľňa, a.s.
   dôvodová správa
   žiadosť
   zmluva
   fotografie

17. Rôzne

18. Podnety občanov

19. ZáverPozvánka