MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

[top-4]
Slovenský jazykMaygyarul
Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

29. zasadnutie MsZ

29. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou, 19. júl 2021 (pondelok) o 13.00 hod., Mestské kultúrne stredisko, Hlavná 58, Moldava nad Bodvou.

Program:

1. Otvorenie, procedurálne záležitosti a schválenie programu
   - určenie overovateľov zápisnice
   - určenie zapisovateľa zápisnice
   - voľba návrhovej komisie

2. Návrh na schválenie priameho odpredaja časti pozemkov vo vlastníctve mesta Moldava nad Bodvou obchodnej spoločnosti K3 s. r. o.
   dôvodová správa
   žiadosť
   geometrický plán
   znalecký posudok

3. Návrh na schválenie priameho odpredaja časti pozemku vo vlastníctve mesta Moldava nad Bodvou p. Františkovi Lörincovi
   dôvodová správa
   žiadosť
   geometrický plán
   znalecký posudok
   stanovisko SVP

4. Program a náklady na Moldavský festival kultúry a športu 2021
   dôvodová správa

5. Žiadosť o nenávratný finančný príspevok: "Podpora opatrovateľskej služby II"
   dôvodová správa

6. Ústna informácia o výsledkoch vyhodnotenia obchodných verejných súťaží na odpredaj bytu v obci Štós a na odpredaj nehnuteľností v areáli bývalej Drevovýroby v meste Moldava nad Bodvou

7. Rôzne

8. Záver


Pozvánka
Uznesenia
Zápisnica