MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

[top-4]
Slovenský jazykMaygyarul
Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

3. zasadnutie MsZ

3. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou, 14. február 2019 (štvrtok) o 9.00 hod., Mestské kultúrne stredisko, Hlavná 58, Moldava nad Bodvou.

Program:

1. Otvorenie, procedurálne záležitosti a schválenie programu
   - voľba overovateľov zápisnice
   - určenie zapisovateľa zápisnice
   - voľba návrhovej komisie

2. Podnety občanov
     anonymný list

3. Odpovede na interpelácie a interpelácie poslancov
     interpelácie

4. Kontrola uznesení

5. Správa primátora a Mestského úradu mesta Moldava nad Bodvou
     správa

6. Správa náčelníka o činnosti Mestskej polície v Moldave nad Bodvou

7. Správa HK 1/2019 o kontrolnej činnosti, Správa o výsledku kontroly č. HK/4/2018, Správa o výsledku kontroly č. HK/6/2018
     správa HK/1
     správa HK/4
     správa HK/6

8. Návrh Štatútu mesta Moldava nad Bodvou
     dôvodová správa
     návrh štatútu
     návrh štatútu (po zmene na Mestskej rade)

9. Návrh Rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou
     dôvodová správa
     návrh rokovacieho poriadku
     návrh rokovacieho poriadku (po zmene na Mestskej rade)

10. Návrh Rokovacieho poriadku mestskej rady v Moldave nad Bodvou
     dôvodová správa
     návrh rokovacieho poriadku
     návrh rokovacieho poriadku (po zmene na Mestskej rade)

11. Protokol NKÚ o výsledku kontroly Efektívnosť a účinnosť triedeného zberu komunálneho odpadu
     dôvodová správa
     prijaté opatrenia
     protokol
     žiadosť

12. Návrh na schválenie Programu odpadového hospodárstva mesta Moldava nad Bodvou na roky 2016 – 2020
     dôvodová správa
     program
     program (po zmene na Mestskej rade)

13. Návrh Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami Mesta Moldava nad Bodvou
     dôvodová správa
     zásady hospodárenia
     zásady hospodárenia (po zmene na Mestskej rade)
     prílohy

14. Návrh Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Moldava nad Bodvou
     dôvodová správa
     zásady hospodárenia
     zásady hospodárenia (po zmene na Mestskej rade)

15. Návrh VZN o určení dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školský zariadení na území mesta
     dôvodová správa
     návrh VZN

16. Návrh VZN o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta  právnickým osobám, ktorých zakladateľom je mesto Moldava nad Bodvou
     dôvodová správa
     návrh VZN
     návrh VZN (po zmene na Mestskej rade)

17. Návrh Štatútu denného centra Moldava nad Bodvou a Domového poriadku
     dôvodová správa
     domový poriadok
     štatút

18. Návrh na schválenie erbu a vlajky mestskej časti Budulov a vybavenie petície občanov
     dôvodová správa
     návrh
     petícia
     rozhodnutie

19. Návrh na schválenie Zmien a doplnkov č. 6 k Územnému plánu sídelného útvaru Moldava nad Bodvou
     dôvodová správa
     návrh dodatku
     sprievodná správa

20. Návrh na použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu mesta Moldava nad Bodvou v rozpočte mesta na rok 2019
     dôvodová správa
     správa HK

21. Návrh na schválenie dotácií v zmysle VZN č. 89 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta
     dôvodová správa
     dotácie

22. Návrh na prijatie dlhodobého investičného úveru
     dôvodová správa
     rozpočet Hviezdoslavova
     rozpočet medziblokový priestor
     rozpočet odstránenie budovy kuchyne
     rozpočet odstránenie budovy skladov
     rozpočet parkovisko Ľ. Štúra
     stanovisko HK

23. Návrh na založenie Športového klubu v Moldave nad Bodvou
     dôvodová správa
     zriaďovacia listina

24. Zámer zapojenia sa do projektu Zlepšené formy bývania pre obce s prítomnosťou MRK s prvkami prestupného bývania
     dôvodová správa

25. Zámer zapojenia sa do výzvy – Prevencia kriminality 2019 – rozšírenie kamerového systému
     dôvodová správa

26. Zámer zapojenia sa do výzvy v programe Podpora rozvoja športu na rok 2019
     dôvodová správa
     dôvodová správa (po zmene na Mestskej rade)

27. Návrh na odstránenie stavby - bytového domu na Bartalosovej ulici a to Bytového domu C1 - súp. č. 698 v Moldave nad Bodvou
     dôvodová správa
     stanovisko
     stanovisko s.č. 697
     stanovisko s.č. 698
     rozhodnutie
     statický posudok

28. Návrh na 2. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením
     dôvodová správa
     tabuľka - príjmová časť
     tabuľka - výdavková časť
     správa HK
     email HK
     zdôvodnenie úhrady
     platobný rozkaz

29. Návrh na schválenie prenájmu nebytových priestorov pre Zachraňujeme životy,  n.o. z dôvodov hodných osobitného zreteľa
     dôvodová správa
     zámer
     žiadosť

30. Návrh  na schválenie zmien zástupcov mesta do orgánov obchodnej spoločnosti Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
     dôvodová správa

31. Ukončenie nájomnej zmluvy býval detská nemocnica
     dôvodová správa

32. Plán zasadnutí mestského zastupiteľstva

33. Rôzne
   -  voľby prezidenta SR – marec 2019
   - dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom

34. Záver


Pozvánka
Uznesenie
Zápisnica
Interpelácie