MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

[top-4]
Slovenský jazykMaygyarul
Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

4. zasadnutie MsZ

4. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou, 11. apríl 2019 (štvrtok) o 12.00 hod., Mestské kultúrne stredisko, Hlavná 58, Moldava nad Bodvou.

Program:

1. Otvorenie, procedurálne záležitosti a schválenie programu
   - voľba overovateľov zápisnice
   - určenie zapisovateľa zápisnice
   - voľba návrhovej komisie

2. Podnety občanov

3. Odpovede na interpelácie a interpelácie poslancov
     interpelácie

4. Kontrola uznesení
     dôvodová správa

5. Oprava uznesení Mestského zastupiteľstva Moldava nad Bodvou č. 30/2018 zo dňa 20. 12. 2018 a č. 54/2019 zo dňa 14. 2. 2019
     dôvodová správa

6. Správa primátora a mestského úradu
     správa

7. Správy HK o kontrolnej činnosti 2/2019 a správy z kontroly HK/1/2019 a HK/2/2019
     správa o výsledku kontroly č. HK/2/2019
     správa o kontrolnej činnosti

8. Správa o plnení úloh Mestskej polície Moldava nad Bodvou, stav na úseku verejného poriadku, priestupkov a kriminality
     správa

9. Voľba riaditeľa príspevkovej organizácie Mestský športový klub Moldava nad Bodvou

10. Správa o výsledku hospodárenia za rok 2018:
   - Mestského kultúrneho strediska Moldava nad Bodvou
   - Zariadenia pre seniorov – Domov Sv. Alžbety
   - Základnej školy, Severná 21, Moldava nad Bodvou
   - Základnej školy, ČSA 15, Moldava nad Bodvou
   - Základnej školy s VJM - Alapiskola, Moldava nad Bodvou
   - Základnej umeleckej školy v Moldave nad Bodvou
   - Centra voľného času CVrČek
   - Výročná správa o činnosti a hospodárení n.o. Voda a život za rok 2018
   - Výročná správa 2018 spoločnosti Tepelné hospodárstvo, a.s.
     dôvodová správa
     obsah správy

11. Rozpis rozpočtu na rok 2019 rozpočtových a príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Moldava nad Bodvou v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva Moldava nad Bodvou č. 23/2018 zo dňa 20. 12. 2018
     dôvodová správa

12. Návrh na použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu mesta Moldava nad Bodvou v rozpočte mesta na rok 2019
     dôvodová správa
     správa HK

13. Návrh na zrušenie VZN č. 9 o hazardných hrách v meste Moldava nad Bodvou
     dôvodová správa
     návrh na zrušenie

14. Návrh na zrušenie VZN č. 13 Štatút príspevkovej organizácie Mesta Moldava nad Bodvou
     dôvodová správa
     návrh na zrušenie

15. Návrh odmeny hlavnému kontrolórovi mesta Moldava nad Bodvou
     dôvodová správa

16. Návrh na schválenie nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Miestny odbor Matice Slovenskej Moldava nad Bodvou
     dôvodová správa
     žiadosť

17. Petícia občanov o nesúhlase proti plánovanej výstavbe parkovacích státi na Nám. Ľ. Štúra 9 – 12 v Moldave nad Bodvou
     dôvodová správa
     petícia

18. Návrh na schválenie spolufinancovania prístupovej cesty pre Reformovanú kresťanskú cirkev na Slovensku – Cirkevný zbor Moldava nad Bodvou, Reformovaný farský úrad, Hlavná 47, Moldava nad Bodvou
     dôvodová správa

19. Zámer zapojenia sa do projektu Zníženie energetickej náročnosti MŠ Krátka ulica, Moldava nad Bodvou
     dôvodová správa

20. Žiadosť spoločnosti CBA Slovakia, a. s. Lučenec o odkúpenie pozemku s investičným zámerom
     dôvodová správa

21. Žiadosť o kúpu časti pozemku parc. č. 1097/3-C, k. ú. Moldava nad Bodvou – A. Sanislo
     dôvodová správa

22. Návrh na schválenie zámeru odkúpenia nehnuteľného majetku do vlastníctva mesta Moldava nad Bodvou od Ota Rutkaiho a Štefana Rutkaiho v k. ú. Budulov
     dôvodová správa

23. Rôzne

24. Záver


Pozvánka