MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

[top-4]
Slovenský jazykMaygyarul
Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

8. zasadnutie MsZ

8. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou, 24. júl 2019 (streda) o 15.00hod., v Sobášnej sieni na prízemí, Školská 2, Moldava nad Bodvou.

Program:

1. Otvorenie, procedurálne záležitosti:
   - určenie overovateľov zápisnice
   - určenie zapisovateľa zápisnice
   - schválenie programu
   - voľba návrhovej komisie

2. Zámer zapojenia sa do projektu Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít
     dôvodová správa
     technická správa
     mapa
     výkres
     rozpočet

3. Rozšírenie prepravnej kapacity prostriedkov hromadnej dopravy v Moldave nad Bodvou. Nákup autobusu za účelom podpory mobility žiakov
     dôvodová správa

4. Rôzne

5. Záver


Pozvánka