MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

[top-4]
Slovenský jazykMaygyarul
Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

33. zasadnutie MZ

33. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou, 22. máj 2017 (pondelok) o 9:30 hod., Inkubátorový dom, Školská 10, Moldava nad Bodvou.

Program:

1. Otvorenie, procedurálne záležitosti a schválenie programu
- voľba overovateľov zápisnice
- návrh zapisovateľa zápisnice
- voľba návrhovej komisie

2. Prerokovanie ponuky Ministerstva obrany SR na bezodplatné nadobudnutie majetku do vlastníctva mesta Moldava nad Bodvou.

3. Záver


Pozvánka
Uznesenie