MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

[top-4]
Slovenský jazykMaygyarul
Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

Voľné miesta

Člen miestnej občianskej poriadkovej služby
Konateľ – riaditeľ spoločnosti Sociálny podnik mesta Moldava nad Bodvou, s.r.o.
Učiteľ 2. stupňa ZŠ - aprobácia anglický jazyk
Referent odpadového hospodárstva

Mzdový účtovník / mzdová účtovníčka
Riaditeľ / riaditeľka Základnej umeleckej školy
Učiteľ 1. stupňa ZŠ ČSA
Vychovávateľ ŠKD, ZŠ ČSA
Učiteľ 1. stupňa ZŠ ČSA
Učiteľ 2. stupňa ZŠ ČSA - aprobácia slovenský jazyk a literatúra
Učiteľ/ka


Ukončené výberové konania - 2021

Pedagogický asistent v MŠ
Učiteľ MŠ
Pomocný pracovník
Riaditeľ/ka MŠ
Kosec
Vodič
Administratívny pracovník Mestskej polície

Vedúci oddelenia odpadového hospodárstva
Riaditeľ / riaditeľka Základnej umeleckej školy

Príslušník mestskej polície

Odborný referent monitorovania a hodnotenia projektov

Riaditeľ / riaditeľka Základnej umeleckej školy


Ukončené výberové konania - 2020

Sociálny pedagóg
Školský špeciálny pedagóg
Administratívny pracovník na stavebnom úrade

Člen inkluzívneho tímu v materskej škole

Pedagogický asistent v materskej škole
Náčelník Mestskej polície
Zamestnanec pre úsek regionálneho rozvoja
Vychovávateľ
Učiteľ druhého stupňa základnej školy, aprobácia anglický jazyk
Školský špeciálny pedagóg
Pedagogický asistent
Učiteľ druhého stupňa základnej školy, aprobácia slovenský jazyk a literatúra
Učiteľ druhého stupňa základnej školy, aprobácia telesná a športová výchova
Kuchár/kuchárka
Riaditeľ / riaditeľka ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským – Alapiskola
Riaditeľ / riaditeľka ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským – Alapiskola

Člen miestnej občianskej poriadkovej služby

Mzdový účtovník / mzdová účtovníčka

Robotník - traktorista

Zamestnanec Informačno – poradenského centra

Riaditeľ Mestského športového klubu

Člen miestnej občianskej poriadkovej služby

 

Ukončené výberové konania - 2019

Člen miestnej občianskej poriadkovej služby
Opatrovateľ / opatrovateľka
Pomocný stavebný robotník
Odborný referent oddelenia investičných činností
Školský špeciálny pedagóg
Vychovávateľ ŠKD
Riaditeľ / riaditeľka Materskej školy
Odborný referent oddelenia investičných činností
Učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie s aprobáciou anglický jazyk
Učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie s aprobáciou telesná a športová výchova
Upratovačka
Odborný zamestnanec v MŠ‐školský špeciálny pedagóg, školský psychológ alebo sociálny pedagóg
Vychovávateľ ŠKD
Elektrikár
Riaditeľ / riaditeľka Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským
Samostatný odborný referent spoločného stavebného úradu Moldava nad Bodvou
Terénny sociálny pracovník (TSP)
Odborný referent oddelenia investičných činností
Konateľ spoločnosti Penzión Bodva
Vedúci/vedúca školskej jedálne
Riaditeľ príspevkovej organizácie mesta Moldava nad Bodvou - mestského športového klubu
Opatroveteľ / opatrovateľka
Odborný referent oddelenia investičných činností
Samostatný odborný referent na úseku masmediálnej komunikácie
Príslušník mestskej polície
Samostatný odborný referent verejnej správy
Terénny sociálny pracovník (TSP)
Riaditeľ / riaditeľka Základnej školy s vjm - Alapiskola

Ukončené výberové konania - 2018

Odborný zamestnanec v MŠ‐školský špeciálny pedagóg alebo sociálny pedagóg
MŠ ‐ školský špeciálny pedagóg alebo sociálny pedagóg
Terénny sociálny pracovník (TSP)
Opatrovateľ / opatrovateľka
Riaditeľ / riaditeľka Materskej školy na Hviezdoslavovej ulici
Riaditeľ / riaditeľka Materskej školy s vjm - Óvoda v Budulove
Učiteľ / učiteľka pre predprimárne vzdelávanie
Vrátnik / informátor
Pomocný pracovník / pomocná pracovníčka
Riaditeľ neziskovej organizácie Zachraňujeme životy
Učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie s aprobáciou telesná a športová výchova
Vychovávateľ ŠKD
Učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie s aprobáciou matematika - informatika
Učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie s aprobáciou biológia - chémia
Riaditeľ / riaditeľka ZŠ ČSA
Terénny pracovník (TP)
Učiteľ / učiteľka pre predmprimárne vzdelávanie (MŠ Veselá zebra)
Terénny sociálny pracovník (TSP)
Právnik / právnička


Ukončené výberové konania - 2017

Učiteľ / učiteľka pre predmprimárne vzdelávanie
Koordinátorka - vedúca ošetrovateľského úseku
Učiteľ / učiteľka pre predmprimárne vzdelávanie (MŠ s vjm)
Pedagogický asistent
Pracovník / pracovníčka Komunitného centra Moldava nad Bodvou
Kuchár / kuchárka
Opatrovateľ / opatrovateľka
Terénny sociálny pracovník (TSP), terénny pracovník (TP)
Kuchár / kuchárka
Školský špeciálny pedagóg
Učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie aprobácia: Slovenský jazyk a literatúra
Školský špeciálny pedagóg a učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie s aprob. telesná a športová výchova
Učiteľ pre primárne vzdelávania - špeciálny pedagóg
Opatrovateľ / opatrovateľka

Člen miestnej občianskej poriadkovej služby (MOPS)
Vrátnik - informátor / pomocný pracovník
Pomocný pracovník / pomocná pracovníčka
Terénny sociálny pracovník (TSP)
Kuchár / kuchárka
Pedagogický asistent učiteľa
Vychovávateľ CVČ
Člen miestnej občianskej poriadkovej služby (MOPS)
Riaditeľ základnej školy v Moldave nad Bodvou
Člen rómskej občianskej hliadky
Technický zamestnanec oddelenia Správy mestskej zelene
Vedúci/vedúca oddelenia Správy mestskej zelene
Učiteľ/učiteľka pre predprimárne vzdelávanie
Opatrovateľka v zariadení sociálnych služieb
Učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie s aprobáciou informatika
Učiteľ anglického jazyka a učiteľ katolíckeho náboženstva
Učiteľ/učiteľka pre predprimárne vzdelávanie
Opatrovateľka v zariadení sociálnych služieb

Upratovačka v zariadení sociálnych služieb
Plavčík, vodný záchranár
Mzdová účtovníčka - personalistka
Administratívny pracovník - mzdová účtovníčka

Opatrovateľka v zariadení sociálnych služieb
Robotníčka pri výsadbe verejnej zelene

Kosec
Terénny sociálny pracovník
Riaditeľ Základnej umeleckej školy
Riaditeľ Centra voľného času
Vodár - kúrenár

Školský sociálny pedagóg
Pomocná kuchárka v školskej jedálni
Upratovačka verejných toaliet 


Ukončené výberové konania - 2016

Učiteľ pre primárne vzdelávanie
Administratívny pracovník
Zamestnanec správy zelene - vrátnik/informátor
Upratovačka

Učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie s aprobáciou telesná a športová výchova
Učiteľ(ka) pre predprimárne vzdelávanie
Vedúci oddelenia správy zelene
Referent na úseku správy pohľadávok a záväzkov
Kuchárka v školskej jedálni
Referent investičného oddelenia - úsek stavebný
Stavbár
Vedúci odboru školstva
Odborný garant Komunitného centra
Upratovačka
Správca cintorína
Pomocný murár
Zamestnanec správy zelene - vodič
Učiteľka pre predprimárne vzdelávanie
Učiteľ pre predprimárne vzdelávanie a vychovávateľ školského klubu detí
Učiteľ pre primárne vzdelávanie a asistent učiteľa
Plavčík, vodný záchranár
Riaditeľ neziskovej organizácie Zachraňujeme životy
Referent odboru výstavby, plánovania a projektovania, oddelenia investičných činností
Plavčík, vodný záchranár
Riaditeľ Materskej školy na ulici Krátkej
Riaditeľ Materskej školy na ulici Severnej
Člen rómskej občianskej hliadky
Denný a nočný strážnik objektov
Plavčík, vodný záchranár
Sociálny pracovník v zariadení pre seniorov
Konateľ - manažér spoločnosti Penzión Bodva, s.r.o.
Zástupca náčelníka Mestskej polície
Terénny sociálny pracovník
Člen rómskej občianskej hliadky
Referent na úseku evidencie obyvateľov
Vedúci oddelenia správy zelene
Referent na úseku správy pohľadávok a záväzkov
Referent investičného oddelenia - úsek stavebný