SZEPSI

Hivatalos weboldal

[top-4]
Slovenský jazykMaygyarul
Városi televízió
Miként intézzük
Betöltendő állások
Városi rendőrség
Művelődési Központ

Miként intézzük

Adók, egyéb költségek

Daň z nehnuteľnosti

Daň za nevýherné hracie prístroje

Daň za predajné automaty

Daň za psa

Daň za ubytovanie

Daň za užívanie verejného priestranstva

Poplatok za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu

Poplatok za znečistenie ovzdušia

Potvrdzovanie žiadostí o príspevok na bývanie u vlastníkov bytov a rodinných domov

Vydávanie individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov

Žiadosť o odkúpenie nehnuteľností

 

Népesség nyilvántartás

Hlásenie trvalého pobytu občana

Hlásenie prechodného pobytu občana

Vycestovanie občana do zahraničia

Zrušenie trvalého pobytu občanovi

Zákaz poskytovania údajov o mieste pobytu obyvateľa

Oznámenie o mieste pobytu obyvateľa

Potvrdenie o trvalom/prechodnom pobyte

Potvrdenie o trvalom pobyte k prvému občianskemu preukazu

Určenie, zrušenie alebo zmena súpisného a orientačného čísla

Vydávanie tabuliek so súpisnými a orientačnými číslami

Vydanie voličského a hlasovacieho preukazu

 

Vállalati tevékenység

Registračná a oznamovacia povinnosť právnických osôb a fyzických osôb oprávnených na podnikanie

Ohlásenie dočasného uzatvorenia prevádzkarne

Ohlásenie prevádzkového času

Oznámenie o ukončení činnosti prevádzkarne

 

Építőipari tevékenység

Kolaudačné rozhodnutie

Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác

Povolenie na odstránenie stavby

Povolenie na zmenu dokončenej stavby (nadstavby, prístavby, príp. stavebných úprav)

Povolenie terénnych úprav

Povolenie zmeny stavby pred jej dokončením (zmena projektovej dokumentácie počas realizácie stavby)

Pridelenie/zrušenie súpisného a orientačného čísla

Rozhodnutie o povolení na vykonanie prekopávky a rozkopávky, uzávierky ciest, chodníkov

Rozhodnutie o umiestnení informačného, reklamného a propagačného zariadenia (mimo priestorov prevádzky)

Štátny fond rozvoja bývania

Stavebné povolenie

Stavebné povolenie v spojenom územnom a stavebnom konaní

Územné rozhodnutie

Vyvlastnenie

Zmena užívania stavby (časti stavby)

 

Anyakönyvi hírek

Osvedčovanie listín a osvedčovanie podpisov na listinách

Uzavretie manželstva

Vydávanie výpisov z matriky a nazeranie do matriky

Zápis matričných udalostí do osobitnej matriky

 

Bérelhető helységek

Žiadosť o dočasný prenájom nebytového priestoru


Bérelhető lakások

Podanie žiadosti o pridelenie nájomného bytu
     Príloha - potvrdenia

 

Dotációk

Poskytovanie dotácií

 

Szociális ellátás, idősgondozás

Jednorázové dávky

Sociálne služby (SS)

Príspevok na stravovavnie pre dôchodcov

Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela

 

Környezetvédelem

Povolenie na odber podzemných vôd pre potreby občanov (domácností)

Povolenie na odber povrchových vôd drobných vodných tokov pre potreby občanov (domácností)

Súhlas na povolenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia

Súhlas na povolenie uvedenia do prevádzky malého zdroja znečisťovania ovzdušia

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny

 

Egyéb

Sťažnosti týkajúce sa pracovníkov MsÚ alebo pracovníkov organizácií zriadených mestom

Vydanie rybárskeho lístka

MEGHÍVÓ