MOLDAVA NAD BODVOU

Oficiálny webový portál

[top-4]
Slovenský jazykMaygyarul
Mestská televízia
Ako vybaviť?
Voľné pracovné miesta
Mestská polícia
Kultúra v meste

Ako vybaviť

Informácia o možnosti používania jazyka národnostnej menšiny v úradnom styku
Tájékoztató a kisebbségi nyelv hivatali használatának lehetőségéről

Zákon proti byrokracii - informácia pre obyvateľov mesta Moldava nad Bodvou a ostatnú verejnosť

 

Dane, správne poplatky

Daň z nehnuteľnosti

Daň za nevýherné hracie prístroje

Daň za predajné automaty

Vyjadrenie k umiestneniu hazardných hier na území mesta Moldava nad Bodvou

Daň za psa

Daň za ubytovanie

Daň za užívanie verejného priestranstva

Poplatok za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu

Poplatok za znečistenie ovzdušia

Potvrdzovanie žiadostí o príspevok na bývanie u vlastníkov bytov a rodinných domov

Žiadosť o odkúpenie nehnuteľností

 

Evidencia obyvateľstva

Hlásenie trvalého pobytu občana

Hlásenie prechodného pobytu občana

Vycestovanie občana do zahraničia

Zrušenie trvalého pobytu občanovi

Zákaz poskytovania údajov o mieste pobytu obyvateľa

Oznámenie o mieste pobytu obyvateľa

Potvrdenie o trvalom/prechodnom pobyte

Potvrdenie o trvalom pobyte k prvému občianskemu preukazu

Určenie, zrušenie alebo zmena súpisného a orientačného čísla

Vydávanie tabuliek so súpisnými a orientačnými číslami

Vydanie voličského a hlasovacieho preukazu

Žiadosť o vydanie súhlasu o pobyte cudzincov

 

Podnikateľská činnosť

Registračná a oznamovacia povinnosť právnických osôb a fyzických osôb oprávnených na podnikanie

Ohlásenie dočasného uzatvorenia prevádzkarne

Ohlásenie prevádzkového času

Oznámenie o ukončení činnosti prevádzkarne

Samostatne hospodáriaci roľník

 

Stavebné činnosti

Kolaudačné rozhodnutie

Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác

Povolenie na odstránenie stavby

Povolenie na zmenu dokončenej stavby (nadstavby, prístavby, príp. stavebných úprav)

Povolenie terénnych úprav

Povolenie zmeny stavby pred jej dokončením (zmena projektovej dokumentácie počas realizácie stavby)

Rozhodnutie o povolení na vykonanie prekopávky a rozkopávky, uzávierky ciest, chodníkov

Rozhodnutie o umiestnení informačného, reklamného a propagačného zariadenia (mimo priestorov prevádzky)

Štátny fond rozvoja bývania

Stavebné povolenie

Stavebné povolenie v spojenom územnom a stavebnom konaní

Územné rozhodnutie

Zmena užívania stavby (časti stavby)

 

Matričné udalosti

Osvedčovanie listín a osvedčovanie podpisov na listinách

Uzavretie manželstva

Vydávanie výpisov z matriky a nazeranie do matriky

Zápis matričných udalostí do osobitnej matriky

 

Nebytové priestory

Žiadosť o dočasný prenájom nebytového priestoru


Nájomné byty

Podanie žiadosti o pridelenie nájomného bytu
     Príloha - potvrdenia

 

Dotácie

Poskytovanie dotácií

 

Sociálne veci a opatrovateľské služby

Jednorázové dávky

Sociálne služby (SS)

Príspevok na stravovavnie pre dôchodcov

Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela

 

Ochrana životného prostredia

Povolenie na odber podzemných vôd pre potreby občanov (domácností)

Povolenie na odber povrchových vôd drobných vodných tokov pre potreby občanov (domácností)

Súhlas na povolenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia

Súhlas na povolenie uvedenia do prevádzky malého zdroja znečisťovania ovzdušia

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny

 

Iné

Sťažnosti týkajúce sa pracovníkov MsÚ alebo pracovníkov organizácií zriadených mestom

Vydanie rybárskeho lístka

Oznámenie o organizovaní verejného športového podujatia

Oznámenie o usporiadaní verejného kultúrneho podujatia